0915 / 420 295 0915 / 420 295 | H - P 9:00 - 16:00
Facebook Twitter Youtube Instagram
Olcsó spray-k - webáruház
0
Kosár
Košík
0 Ft

Menu

Hozzájárulás a személyes adatok feldolgozásához

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) rendelkezései szerint

Érintett: az adatkezelő weboldalán regisztráló ügyfél/fogyasztó

Üzemeltető: Lacnepostreky s. r. o., Malokrasňanská 10137/8, 831 54 Bratislava, azonosítószám: 51 474 751

A személyes adatok listája:

 • Az előfizetői fiókba való bejelentkezés lehetőségét biztosító adatbázisba való felvételre jelentkezők személyes adatai - név, vezetéknév, cím, telefonos elérhetőség, e-mail cím.

a személyes adatok feldolgozásának céljai:

 • Személyes adatok rögzítése az előfizetői fiókba való belépéshez.
 • A személyes adatok nem dolgozhatók fel tovább olyan módon, amely nem egyeztethető össze ezekkel a célokkal.

A személyes adatok címzettjei: kizárólag az adatkezelő

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont - az érintett hozzájárult személyes adatainak legalább egy meghatározott célból történő feldolgozásához.

A személyes adatok megőrzési ideje - 10 év.

Az érintett az adatkezelő nevében kijelenti, hogy kifejezett és fenntartás nélküli hozzájárulását adja személyes adatainak a fent megjelölt mértékben, célból és időtartamra történő feldolgozásához.

Az érintett köteles a valóságnak megfelelő és naprakész személyes adatokat megadni. A személyes adatokban bekövetkezett változás esetén az érintett köteles a változásról az adatkezelőt haladéktalanul értesíteni.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett jogait a GDPR 3. fejezete határozza meg, így például az érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés kérelmezésének jogát az adatkezelőtől, az adatkezelés helyesbítéséhez, törléséhez, korlátozásához vagy az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jogot, valamint az adathordozhatósághoz való jogot és a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogot.

A jelölőnégyzet bejelölésével az érintett megerősíti, hogy megkapta a fenti tájékoztatást, és elfogadja azt.

Általános információk a személyes adatok feldolgozásáról

 1. Az érintett - a weboldal vásárlója/látogatója,

üzemeltető - az online áruház üzemeltetője: Lacnepostreky s. r. o., Malokrasňanská 10137/8, 831 54 Bratislava, ID No. 51 474 751

 1. A személyes adatok címzettjei:
 • 123Kurier, s. r. o., Vojtaššákova 616, 027 44 Tvrdošín, azonosítószám: 46 598 863
 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča, azonosítószám: 36 624 942
 • DPD SK s.r.o., Technická 8, 821 04 Pozsony, azonosítószám: 35 834 498
 • Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3954/39, 851 01 Pozsony, azonosítószám: 48 136 999
 • WE DO CZ s.r.o., Pražská 180, 250 66 Zdiby, azonosítószám: 08313628
 • DSV Slovakia, s.r.o., Diaľničná 6, 903 01 Senec, azonosítószám: 35757345
 • ÚČTOS s.r.o., Vážska 21/285, 911 05 Trencsén, azonosítószám: 36 344 133
 • Balíkobot, s.r.o., Revolučná 1200/16, 110 00 Praha CZ, azonosítószám: 06283799
 • EuroSMS s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava, ID-szám: 46 166 939
 • GetResposne Sp. zo.o., PL9581468984, Arkoska 6 A3, 80-387 Gdansk PL
 • Leadhub s.r.o., Štefánikova 16/29, Smíchov, 150 00 Praha 5, azonosítószám: 044 66 683
 • The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
 1. Az Adatkezelő a tevékenységének terjedelme és tárgya miatt nem köteles a személyes adatok védelméről szóló 18/2018. sz. törvény 44. §-a szerinti felelős személy kijelölésére. Ha azonban személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük, írjon nekünk a kontakt@lacnepostreky.sk e-mail címre, hívjon minket telefonon a 0915 420 295 telefonszámon, vagy keressen fel minket személyesen az Adatkezelő fenti címén.

Az oldal üzemeltetője felelős a személyes adatok kezeléséért az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, (a továbbiakban: GDPR) alapján Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőhöz intézett írásbeli kérelmére tájékoztatást kérjen az adatkezelés tárgyát képező személyes adatairól, illetve kérje személyes adatainak az adatkezelő általi megsemmisítését vagy helyesbítését.

 1. Az érintett köteles a valós és naprakész személyes adatokat megadni. Az érintett jogait a GDPR 3. fejezete szabályozza. Az érintett jogosult: panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, tiltakozni az adatkezelés ellen, az adatkezelőtől hozzáférést kérni az érintettre vonatkozó személyes adatokhoz, a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve kezelésének korlátozásához, valamint az adathordozhatósághoz.

Tájékoztatás az érintett jogairól

Az érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelemre kérje az adatkezelőtől:

 1. megerősítést arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e vagy sem,
 2. általánosan érthető formában történő tájékoztatást a személyes adatok információs rendszerben történő kezeléséről, beleértve az adatkezelő és az adatfeldolgozó azonosító adatait (ha van ilyen); a személyes adatok kezelésének célját; a kezelt személyes adatok listáját vagy körét; tájékoztatást a kért személyes adatok megadásának önkéntességéről vagy kötelezettségéről, a hozzájárulás érvényességi idejéről vagy arról, hogy mely jogszabályi rendelkezés írja elő a személyes adatok megadásának kötelezettségét; a harmadik feleket, akikkel a személyes adatokat közlik; a címzettek körét, akikkel a személyes adatokat közlik; a személyes adatok közlésének formáját, ha a személyes adatokat közlik; a harmadik országokat, ha a személyes adatok továbbítására ezen országokba kerül sor,
 3. általánosan érthető formában pontos információ arról a forrásról, ahonnan az adatkezelő a személyes adatokat a feldolgozáshoz szerezte,
 4. általánosan érthető formában a feldolgozásra kerülő személyes adatainak listája,
 5. az adatkezelés tárgyát képező pontatlan, hiányos vagy elavult személyes adatok helyesbítése vagy törlése,
 6. azon személyes adatainak megsemmisítését, amelyek esetében az adatkezelés célja megszűnt; amennyiben az adatkezelés tárgyát személyes adatokat tartalmazó hivatalos dokumentumok képezik, kérheti azok visszaadását,
 7. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatainak megsemmisítését, ha törvénysértés történt,
 8. a személyes adatainak zárolását a hozzájárulásának az érvényességi idő lejárta előtti visszavonása miatt, ha az adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulása alapján kezeli. A fent említett kérelemmel, illetve a személyes adatok kiszivárgásával vagy a személyes adatok adatkezelő általi kezelésével kapcsolatos egyéb súlyos tényekkel kapcsolatos tájékoztatással az adatkezelőhöz fordulhat a fenti címen, vagy telefonon: 0915 420 295, illetve e-mailben: kontakt@lacnepostreky.sk

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Ako dotknutá osoba máte právo, aby Vám prevádzkovateľ potvrdil, či spracúva osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracúva, máte právo získať k nim prístup a ďalšie informácie o účele spracúvania Vašich osobných údajov, kategórii spracúvaných osobných údajov, o tom, komu boli alebo majú byť Vaše osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte právo byť informovaní o primeraných zárukách vyžadovaných zákonom, dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, práve požadovať opravu Vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, zdroji osobných údajov, ak sa o

A személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Ön mint érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó helytelen személyes adatokat. A személyes adatok kezelésének céljától függően Ön jogosult arra, hogy hiányos személyes adatait kiegészítsék.

A személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon személyes adatainak feldolgozása ellen, ha az adatkezelő profilalkotást végez vagy az alábbi jogalapokon kezeli az Ön személyes adatait:

 • a személyes adatok feldolgozása közérdekű feladat végrehajtásához vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása során szükséges,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak budete namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, okrem prípadov, keď je spracúvanie oso

A személyes adatok törléséhez való jog

Érintettként joga van ahhoz, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. Ha Ön kéri az adatkezelőt, hogy törölje személyes adatait, az adatkezelő az alábbi esetekben köteles törölni azokat:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség ahhoz a célhoz, amelyhez azokat gyűjtötték vagy más módon feldolgozták,
 2. ön visszavonja a hozzájárulását, amely alapján az adatkezelő az Ön személyes adatait kezeli, és nincs más jogalapja az Ön személyes adatainak feldolgozására,
 3. ön tiltakozik személyes adatainak feldolgozása ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogos ok a személyes adatainak feldolgozására, vagy Ön tiltakozik személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő feldolgozása ellen, beleértve a profilalkotást is, amennyiben az közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik,
 4. a személyes adatok kezelése jogellenesen történik,
 5. a törlés oka jogi kötelezettség teljesítése,
 6. a személyes adatokat az Infotv. 15. § (1) bekezdése szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával összefüggésben gyűjtötték Ha az adatkezelő az Ön személyes adatait nyilvánosságra hozta, és a fenti feltételek alapján köteles azokat törölni, az adatkezelő a rendelkezésre álló technológia és költségek figyelembevételével köteles tájékoztatni az Ön személyes adatait kezelő többi adatkezelőt is, hogy ezek az adatkezelők törlik az Ön személyes adataira vonatkozó hivatkozásokat és az Ön személyes adatainak másolatait vagy másolatát. Az adatkezelő nem köteles törölni az Ön személyes adatait, ha azok szükségesek az alábbiakhoz
 7. véleménynyilvánítás szabadságához vagy a tájékoztatáshoz való jog gyakorlásához,
 8. jogszabály vagy nemzetközi szerződés szerinti kötelezettség teljesítéséhez, vagy közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása során végzett feladat végrehajtásához,
 9. közérdekből a közegészségügy területén,
 10. archiválási, tudományos, történelmi kutatási vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy súlyosan akadályozná az adatkezelés céljainak elérését; vagy
 11. jogi igény érvényesítéséhez.

A személyes adatok feldolgozásának korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak feldolgozását, ha

 1. ön kifogásolja személyes adatainak pontosságát; az adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak feldolgozását a pontosság ellenőrzéséhez szükséges időtartamra,
 2. az Ön személyes adatainak kezelése jogellenes, és Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri,
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a személyes adatok kezelése céljából, de Önnek szüksége van rájuk jogi igény érvényesítéséhez; vagy
 4. ön tiltakozik személyes adatainak feldolgozása ellen;
 5. az adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését mindaddig, amíg nem ellenőrzi, hogy az adatkezelő részéről fennálló jogos indokok elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. Ha a személyes adatok kezelését korlátozták, az adatkezelő a tárolás mellett a személyes adatokat csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igény érvényesítése céljából, személyek védelme érdekében vagy közérdekből kezelheti. Az adatkezelő köteles tájékoztatni Önt, mielőtt a személyes adatok kezelésére vonatkozó korlátozást feloldják.

A személyes adatok helyesbítésével, törlésével vagy feldolgozásának korlátozásával kapcsolatos értesítési kötelezettség

Az adatkezelő köteles értesíteni a címzettet (bárkit, akivel az Ön személyes adatait közölték) az Ön személyes adatainak helyesbítéséről, az Ön személyes adatainak törléséről vagy az Ön személyes adatai kezelésének korlátozásáról, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan erőfeszítést igényel. Ha Ön ezt kéri, az adatkezelő tájékoztatja Önt ezekről a címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja. Ön jogosult továbbá arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható, és amennyiben az Ön személyes adatainak feldolgozása automatizált módon (azaz elektronikus úton) történik, és a személyes adatok feldolgozása vagy a következők szerint történik

 1. az Ön hozzájárulása alapján,
 2. vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynek Ön a szerződő fele, vagy az Ön kérésére szerződéskötést megelőző intézkedés végrehajtásához. Ez a jog nem érintheti hátrányosan más személyek jogait. A hordozhatósághoz való jog gyakorlása nem érinti a személyes adatok törléséhez való jogot. A hordozhatósághoz való jog nem vonatkozik a személyes adatok olyan kezelésére, amely közérdekű feladat végrehajtásához vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlásához szükséges.

Adatvédelmi kereset benyújtásának joga

V prípade, že by ste boli priamo dotknutí na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov máte podľa § 100 tohto zákona právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Účelom konania je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie zákona. Vzor návrhu zverejňuje Úrad na svojom webovom sídle. Návrh na začatie konania musí obsahovať dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu a kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva u prevádzkovateľa (právo na prístup k osobným údajom, právo požadovať opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údaj

A fent említett jogokat (kivéve a személyes adatok védelmére vonatkozó eljárás megindításának jogát) e-mailben vagy írásban, postai úton lehet gyakorolni a személyes adatok kezelését felügyelő adatkezelőnél. Az adatkezelőt lehet értesíteni személyes adatok kiszivárgásáról vagy a személyes adatok adatkezelő általi kezelésével kapcsolatos egyéb súlyos tényekről is.

Ha az érintett gyanítja, hogy személyes adatainak kezelése jogellenesen történik, személyes adatvédelmi eljárás megindítása iránti kérelmet nyújthat be a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalához (székhelye: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Bratislava 27, Szlovák Köztársaság), vagy kapcsolatba léphet a Hivatallal annak honlapján keresztül a https://dataprotection.gov.sk/uoou/ címen.

Ha az érintett nem rendelkezik teljes jogképességgel, jogait törvényes képviselője gyakorolhatja. Ha az érintett elhunyt, az e törvény szerinti jogait a hozzá közel álló személy gyakorolhatja.

Az adatkezelő az érintettnek a személyes adatok védelméről szóló törvény szerinti kérelmét díjmentesen kezeli, kivéve a másolatok készítésével, a technikai eszközök beszerzésével és az érintettnek történő tájékoztatással kapcsolatos, ésszerűen felmerülő anyagi költségek összegét, kivéve, ha külön törvény másként rendelkezik. Az adatkezelő köteles az érintett kérelmét legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban kezelni. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, írásban értesíti az érintettet és a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalát az érintettnek a személyes adatok védelméről szóló törvény szerinti jogainak korlátozásáról.

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, mint érintettet a személyes adatainak védelméről, és tájékoztatja Önt a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogairól ezen írásbeli tájékoztatási kötelezettség keretében.

Személyes adatok feldolgozása a megrendelés feldolgozása és a panaszeljárás céljából

 1. a személyes adatok feldolgozásának céljai: adószámla kiállítása, kapcsolatfelvétel a megrendeléssel kapcsolatban, a szerződés teljesítése, az eladott termékek hibáinak kezelése - a szerződés megtervezéséből adódóan.
 2. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja: a) A személyes adatok (név, vezetéknév, cím, utca és házszám, irányítószám, város) feldolgozása olyan külön jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján szükséges, amelyhez a Szlovák Köztársaság csatlakozott, különösen a hozzáadottérték-adóról szóló 222/2004 sz. törvény alapján. b) A személyes adatok (e-mail, telefonos kapcsolat) feldolgozása a szerződés teljesítéséhez szükséges.
 3. A személyes adatok megőrzési ideje - tíz év.
 4. A személyes adatok megadása szerződéses kötelezettség.

Személyes adatok feldolgozása marketinginformációk küldése céljából

A személyes adatok marketinginformációk küldése céljából történő feldolgozására a személyes adatok feldolgozására vonatkozó, fent említett általános tájékoztató vonatkozik, valamint:

 1. a személyes adatok feldolgozásának céljai: marketinginformációk küldése
 2. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont - az érintett hozzájárult személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő feldolgozásához
 3. A személyes adatok megőrzési ideje - tíz év.
 4. A személyes adatok jogos érdekből történő megadása kötelező a jogos érdek elérése érdekében. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a személyes adatok megadása önkéntes.

Automatizált egyedi döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, ideértve a profilalkotást is, amely rá nézve joghatással jár, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érinti.

Személyes adatok feldolgozása sütik feldolgozása céljából

A személyes adatok cookie-k feldolgozása céljából történő feldolgozására a személyes adatok feldolgozására vonatkozó, fentiekben meghatározott általános információk, valamint a következők vonatkoznak:

 1. a személyes adatok feldolgozásának céljai: szolgáltatások nyújtása, hirdetések személyre szabása, forgalomelemzés, adwords, google analytics, heureka, promóciós szórólapok küldése e-mailben.

A sütik olyan kis mennyiségű adatot jelentenek, amelyeket a szerverek küldenek a böngészőnek, amely tárolja azokat a felhasználó számítógépén. A böngésző ezt követően minden alkalommal visszaküldi ezeket az adatokat a szervernek, amikor a felhasználó meglátogatja a webhelyet.

 1. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont - az érintett hozzájárult személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő feldolgozásához
 2. A személyes adatok megőrzésének időtartama - A weboldalunkon használt cookie-kat tartósságuk szempontjából két alapvető típusba lehet sorolni: rövid távú "munkamenet cookie-k", amelyek csak ideiglenesek és csak a böngésző bezárásáig maradnak a böngészőben, és hosszú távú "állandó cookie-k", amelyek hosszabb ideig vagy a manuális törlésükig maradnak az eszközén, a cookie-k eszközén való megőrzésének időtartama magának a cookie-nak a beállításától és a böngésző beállításaitól függ.
 3. A személyes adatok megadása a cél eléréséhez szükséges.

Az érintettek személyes adatainak feldolgozásának feltételei és módja

Az adatkezelő az érintettek személyes adatait az információs rendszereiben automatizált és nem automatizált feldolgozási eszközökkel dolgozza fel. Az adatkezelő a feldolgozott személyes adatokat nem adja ki, kivéve, ha azt külön jogszabály, bírósági vagy más hatósági határozat előírja. Az adatkezelő az Ön személyes adatait az Ön kifejezett hozzájárulása vagy más jogszerű jogalap nélkül, a jelen tájékoztatóban és az adatkezelő egyes információs rendszereinek nyilvántartási lapjainál meghatározottaktól eltérő célból vagy mértékben nem kezeli.

Automatizált egyedi döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is Sütik

Az Üzemeltető a weboldalának ellenőrzésére egy analitikai eszközt használ, amely egy adatsort állít össze, és nyomon követi, hogy a látogatók hogyan használják az oldalt az interneten. Amikor valaki böngészik az oldalt, a rendszer sütiket generál a látogatással kapcsolatos információk rögzítésére (meglátogatott oldalak, az oldalunkon töltött idő, böngészési adatok, az oldal elhagyása stb.), de ezek az adatok nem kapcsolhatók a látogató személyéhez. Ez az eszköz a weboldal ergonomikus kialakításának javítására, a weboldal felhasználóbarátabbá tételére és a látogatók online élményének növelésére szolgál. A legtöbb internetes böngésző elfogadja a sütiket, de a látogatóknak lehetőségük van a sütik törlésére vagy automatikus elutasítására. Mivel minden böngésző más, a látogatók a böngésző eszköztárán keresztül egyénileg állíthatják be a sütikkel kapcsolatos beállításaikat. Ha a sütik elutasítása mellett dönt, akkor nem lesznek

 • Cookie típusa: szigorúan szükséges/szükséges / Használat: a weboldal legfontosabb szükséges/szükséges funkcióihoz, a weboldal megfelelő működéséhez, megjegyzi az Ön felhasználónevét, hogy a következő látogatáskor gyors bejelentkezést biztosítson Önnek, ezek a cookie-k nem gyűjtenek Önről olyan információkat, amelyeket marketing célokra lehetne felhasználni / Cookie érvényessége: 1 év
 • Cookie típusa: Funkcionális / Használat: a felhasználó számára nyújtott szolgáltatás javítására, a felhasználói felület testreszabására használják, a tartalom kiválasztásának megfelelően rögzíti a preferenciákkal kapcsolatos információkat, a cookie-k emlékezhetnek a webáruház kosarába helyezett tételekre vagy az Ön által tapasztalt hibákra.
 • Cookie típusa: teljesítménysütik és célzási sütik - analitikai sütik / Használat: harmadik féltől származó analitikai eszközöket (google analytics) használnak a minőség javítása érdekében - tartalomelemző sütik a webhely látogatói számára - statisztikai adatokat gyűjtenek, például a weboldal megtekintésének és a webhelyünk oldalára történő hivatkozások számáról és a látogatások számáról, segítenek megérteni a webhely látogatóinak viselkedését, a sütiket a webhely teljesítményének javítására használják, ezek a sütik nem gyűjtenek olyan információkat, amelyekkel azonosítani lehetne Önt - anonimak / Cookie lejárati ideje: A webhely utolsó látogatásától számított 2 év elteltével automatikusan törlődik
 • Cookie típusa: megosztás - használat a közösségi hálózatokon / Használat: olyan harmadik féltől származó közösségi médiaoldalak használata, amelyek lehetővé teszik, hogy a weboldalunkról tartalmakat osszon meg a közösségi médiában, a "tetszik" és "megosztás" gombok használatával, a cookie-kra a szolgáltatásaik használatának megkönnyítése érdekében van szükség, adatokat rögzítenek az Ön internetes tevékenységéről és az Ön által használt weboldalakon / Cookie lejárati ideje: Automatikusan törlődik a weboldal utolsó látogatásától számított 2 év elteltével
 • Cookie típusa: Megjelenítés minősége / Használat: Beágyazott cookie-k, amelyek a tartalom gyorsabb betöltése érdekében javítják a teljesítményt és segítik a kompatibilitást / Cookie lejárati ideje: A böngésző bezárásakor törlődik
 • Cookie típusa: Oldaltulajdonos / Használat: a webhely beállításai szerint csak a webhely által olvasható (a webhely látogatóinak száma, honnan érkeztek és a webhely mely részeit látogatták meg) / Cookie érvényessége: 1 év

Az üzemeltető a Google AdWords hirdetési programot használja, amelynek segítségével online hirdetéseket tud létrehozni és elérni az embereket, amikor azok érdeklődnek az üzemeltető által kínált termékek és szolgáltatások iránt. Az AdWords remarketing vagy Similaraudiences funkciói lehetővé teszik, hogy elérjük azokat az embereket, akik korábban már meglátogatták a weboldalát. Ez lehetővé teszi a hirdetések megjelenítését a keresőben, a YouTube-on és az e-mailekben. A dinamikus remarketing lehetővé teszi, hogy a felhasználóknak olyan termékek vagy szolgáltatások hirdetései jelenjenek meg, amelyeket korábban már megtekintettek. A remarketing kódokat biztosító sütiket a weboldal látogatói az adott böngésző beállításainak megfelelő módosításával kikapcsolhatják.

Az üzemeltetővel a Facebookon keresztül is kapcsolatba lehet lépni. Az adatkezelés célja az üzemeltető weboldalának tartalmának és az üzemeltető bemutatásának megosztása. A Facebook-oldalon keresztül a vendégek értesülhetnek az üzemeltető híreiről, aktuális akcióiról, valamint megtekinthetik az üzemeltető kiválasztott megrendeléseiről készült fotókat. Az üzemeltető Facebook-oldalán a "tetszik" gombra kattintva az érintettek hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető a Facebook-oldalukon kifüggeszti híreit és ajánlatait. Az üzemeltető a Facebook-oldalán különböző eseményekről készült fotókat/videókat is közzétesz.

Az üzemeltető a természetes személyek ezen adatait csak akkor teszi közzé, ha ehhez előzetesen írásban hozzájárultak. A Facebook oldal adatkezelésével kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a kézikönyvet és az adatvédelmi szabályzatot a www.facebook.com oldalon. Az üzemeltető bemutatás céljából az Instagram közösségi hálózaton is rendelkezik profillal, ahol a kiválasztott szerződésekről készült fotókat leírással együtt mutatja be. A "követés" gombra kattintva hozzájárul az üzemeltető által közzétett fotók megjelenítéséhez.

Ez az adatvédelmi szabályzat, beleértve annak összetevőit is, 2023. december 22-től érvényes és hatályos.

Ezt elküldhetjük látogatóink adatainak elemzésére, webhelyünk fejlesztésére, személyre szabott tartalom megjelenítésére és nagyszerű webhely-élmény biztosítására. Ha többet szeretne tudni az általunk használt cookies, nyissa meg a beállításokat.