0915 / 420 295 0915 / 420 295 | H - P 9:00 - 16:00
Facebook Twitter Youtube Instagram
Olcsó spray-k - webáruház
0
Kosár
Košík
0 Ft

Menu

Panaszkezelési eljárás (felelősség a hibákért, jótállás, panaszok)

A jelen panaszeljárásra a módosított Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, valamint a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács 372/1990. számú, a szabálysértésekről szóló törvényének módosításáról szóló, módosított 250/2007. sz. törvény rendelkezései vonatkoznak a hibákért való felelősség és az eladott áruk és nyújtott szolgáltatások hibáiért való felelősség alkalmazása esetén.

 1. A termékhibákért az Eladó felel, és a Vevő köteles haladéktalanul reklamációt benyújtani az Eladóhoz a vonatkozó reklamációs eljárásnak megfelelően. Az eladott termékekre vonatkozó jótállási időt az általános törvény - az eladáskor hatályos Polgári Törvénykönyv - határozza meg.
 2. A Vevő a megrendelés Eladónak történő elküldésével megerősíti, hogy megfelelően tájékoztatták a feltételekről és a reklamáció módjáról, beleértve a reklamáció benyújtásának helyére vonatkozó információkat, valamint a szavatossági javítások elvégzéséről a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács 372/1990. sz. törvényének módosításáról szóló, módosított 250/2007. sz. törvény (a továbbiakban: "törvény") 18. § (1) bekezdése szerint.
 3. A Panaszkezelési eljárás a Vevő által az Eladótól az Eladó e-kereskedelmi weboldalán, vagy elektronikus levélben, vagy más módon vásárolt termékre vonatkozik.
 4. A Reklamációs eljárás ebben a formában minden kereskedelmi esetre érvényes, kivéve, ha szerződésben más szavatossági feltételekről állapodtak meg.
 5. A Vevő csak olyan termékre vonatkozóan jogosult az Eladótól jótállási igényt érvényesíteni, amely a gyártó, a beszállító vagy az Eladó által okozott hibával rendelkezik, amelyre a jótállás vonatkozik, és amelyet az Eladótól vásárolt.
 6. A Vevő a termék átvételekor köteles a terméket megvizsgálni. A termék hibájának felfedezése esetén a Vevő a vizsgálat során feltárt hibák miatt igényt tarthat. A jótállási idő alatt a Vevőnek joga van a hiba ingyenes kijavítására, a terméknek az Eladóhoz történő bemutatása és a vásárlást igazoló bizonylat bemutatása ellenében.
 7. Ha a termék hibát mutat, a Vevőnek joga van a fogyasztóvédelmi törvény 18. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően reklamációt benyújtani az Eladóhoz e-mailben vagy telefonos kapcsolatfelvétel útján.
 8. Az Eladónak objektíven bemutatható termékre vonatkozó reklamációs eljárás azon a napon kezdődik, amikor az alábbi feltételek mindegyike teljesül
  1. a fogyasztó a reklamált terméket a Lacnepostreky s.r.o., Brnianska 2343, 911 05 Trenčín, azonosítószám: 51 474 751, címre nyújtotta be,
  2. a reklamált termékkel együtt a fenti címre elküldték a vásárlást igazoló bizonylatot - készpénzes nyugtát (számlát), a fogyasztó nevét és címét vagy telefonos elérhetőségét, a termék hibájának pontos leírását, illetve a termék hibájának keletkezési módját.
 9. A panaszbejelentés mintája a következő címen érhető el:https://www.lacnepostreky.sk/dokumenty/reklamacnyprotokol.pdf/ A fogyasztó kitölti a panaszbejelentés a-g rovatait, és a panaszbejelentést e-mailben vagy szlovák postai úton, vagy személyesen elküldi az Eladónak a fenti címre
 10. A reklamációs eljárás kezdete egyben a reklamáció időpontja is. A Vevő a reklamált terméket a jelen Reklamációs Szabályzatban /8.a./ pont/ meghatározott helyen köteles bemutatni.
 11. A reklamáció fogadására kijelölt helyen az Eladó köteles biztosítani a panaszok kezelésére jogosult személy jelenlétét az Szt. 18. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
 12. A Vevő köteles a termékhibákért való felelősséget az Eladótól indokolatlan késedelem nélkül követelni.
 13. Az Eladó a reklamáció beérkezésének napján írásban, pl. e-mailben vagy írásban köteles a Vevő részére a reklamáció átvételéről szóló dokumentumot kiállítani, amelyben az Eladó köteles az áru hibáit pontosan megjelölni a törvény 18. § (5) bekezdésének megfelelően.
 14. ha a fogyasztó panaszt nyújt be, az eladó vagy az általa megbízott alkalmazottja vagy kijelölt személy köteles a fogyasztót az általános szabályozás szerinti jogairól a fogyasztó döntése alapján tájékoztatni, mely jogokkal él a fogyasztó, köteles a panasz kezelésének módját a 2. § m) pontja szerint haladéktalanul, összetett esetben legkésőbb a panasz benyújtásától számított 3 munkanapon belül, indokolt esetben, különösen, ha a termék vagy szolgáltatás állapotának komplex műszaki felmérése szükséges, legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 napon belül meghatározni. A panasz kezelésének módjának meghatározását követően a panaszt haladéktalanul el kell intézni, indokolt esetben a panasz később is intézhető, azonban a panasz elintézése nem tarthat tovább a panasz benyújtásától számított 30 napnál. A panasz elintézésére vonatkozó határidő lejártát követően a kompl.
 15. A vevő nem tart igényt a jótállásra olyan hibák tekintetében, amelyekről az eladó a szerződéskötéskor értesítette.
 16. A vevőnek a jótállás eladó általi elismerésére vonatkozó joga megszűnik
  1. a fizetési bizonylat (javasoljuk, hogy a vevő biztosítsa és őrizze meg a bizonylat másolatát), a szállítólevél bemutatásának elmulasztása
  2. a termék jótállási idejének lejárta,
  3. a terméknek a vevő által okozott mechanikai sérülése,
  4. a terméknek a természetes környezetnek nem megfelelő körülmények között történő használata,
  5. a termék nem megfelelő kezelése, üzemeltetése vagy elhanyagolása,
  6. a termék túlzott terheléssel, helytelen kezeléssel vagy a dokumentációban, az általános elvekben, a műszaki szabványokban vagy a Szlovák Köztársaságban hatályos biztonsági előírásokban meghatározott feltételekkel ellentétes használattal okozott károk,
  7. a terméknek elkerülhetetlen vagy előre nem látható események által okozott károk,
  8. a termék véletlen megsemmisülés és véletlen romlás, egyéb szakszerűtlen beavatkozás, sérülés vagy légköri elektromosság vagy egyéb vis maior, a termékbe való illetéktelen beavatkozás következtében bekövetkező károk.
 17. Az Eladó köteles a reklamációt kezelni és a reklamációs eljárást az alábbi módok valamelyikén lezárni
  1. a javított termék átadásával,
  2. a termék kicserélésével,
  3. a termék vételárának visszatérítésével,
  4. a termék árából ésszerű árengedmény fizetése,
  5. az Eladó által meghatározott teljesítés átvételére vonatkozó írásbeli felhívással,
  6. a termékre vonatkozó reklamáció indokolással ellátott elutasításával.
 18. Az Eladó köteles a reklamáció rendezéséről legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül a Vevő részére írásbeli dokumentumot kiállítani.
 19. A jótállási idő az eladott árukra és az egyedi gyártású árukra az adásvételi szerződés megkötésétől számított 24 hónap. A jótállási idő használt árukra 12 hónap. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely alatt a Vevő az árut az áru garanciális javítása miatt nem használhatta.
 20. Javítható hiba esetén a reklamációt a következőképpen kell kezelni
  1. az eladó gondoskodik a hiba kijavításáról, vagy,
  2. az eladó a hibás terméket a kifogásolt termékkel azonos új termékkel cseréli ki.
 21. Ha olyan hibáról van szó, amelyet nem lehet eltávolítani, vagy ha egyetlen ismétlődő, eltávolítható hibáról van szó, vagy ha több különböző, eltávolítható hibáról van szó, amelyek megakadályozzák, hogy a terméket megfelelően úgy használják, mintha az hibátlan lenne, az eladó rendezi a reklamációt
  1. a. az adásvételi szerződéstől való elállással vagy a vevő kérésére a terméknek egy másik, azonos vagy jobb műszaki jellemzőkkel rendelkező, működőképes termékkel való kicserélésével; vagy
  2. b. amennyiben az eladó nem tudja a terméket mással kicserélni, az eladó a reklamációt a hibás termékre vonatkozó jóváírás kiállításával rendezi.
 22. A reklamáció szempontjából ugyanazon javítható hiba több mint kétszeri előfordulása és kijavítása ugyanazon javítható hiba ismételt előfordulásának minősül.
 23. A reklamáció szempontjából több mint két különböző kijavítható hiba előfordulása és kijavítása többszörösen ismétlődő, ismétlődő, ismétlődő, ismétlődő hibának minősül.
 24. Abban az esetben, ha az eladó a reklamációs eljárást a reklamáció jogilag indokolt elutasításaként megszünteti, de a termék hibája a fogyasztó szerint objektíve fennáll és nem került kijavításra, a vevő élhet a termékhiba bírósági úton történő kijavításának jogával.
 25. A jótállás nem terjed ki a termékbe történő szakszerűtlen beavatkozásra vagy a használati utasításban meghatározott eljárás elmulasztására - olyan termékek esetében, amelyek esetében az ilyen eljárás a termék jellegéből adódóan feltételezhető.
 26. Poučenie pre spotrebiteľa: (1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. (2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu produktu, alebo ak sa vada týka len súčasti produktu, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady. (3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný produkt za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. (4) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt mohol riadne užívať ako produkt bez vady, má kupujúci právo na výmenu produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád produkt ria

Alternatív peren kívüli vitarendezés

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, e-mailom na: kontakt@lacnepostreky.sk alebo písomne na adresu: Lacnepostreky s. r. o., Malokrasňanská 10137/8, 831 54 Bratislava, IČO 51 474 751, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. A fogyasztó panaszt nyújthat be a https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov internetes oldalon felsorolt alternatív vitarendezési szervekhez RSO-khoz is.
 3. Az alternatív vitarendezést csak fogyasztó - olyan természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötése és teljesítése során nem üzleti, foglalkoztatási vagy szakmai tevékenysége keretében jár el - veheti igénybe. Az alternatív vitarendezés csak a fogyasztó és az eladó közötti, fogyasztói szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos vitára vonatkozik.

Az alternatív vitarendezés csak a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozik. Az alternatív vitarendezés nem vonatkozik azokra a vitákra, amelyek esetében a vita értéke nem haladja meg a 20 EUR-t. Az alternatív vitarendezési szervezet a fogyasztótól az alternatív vitarendezés kezdeményezéséért legfeljebb 5 EUR (HÉA-t is tartalmazó) díj megfizetését kérheti.

Pozsony, 20.12.2022

1. számú melléklet

A panaszbejelentési jegyzőkönyv letölthető itt>>

Ezt elküldhetjük látogatóink adatainak elemzésére, webhelyünk fejlesztésére, személyre szabott tartalom megjelenítésére és nagyszerű webhely-élmény biztosítására. Ha többet szeretne tudni az általunk használt cookies, nyissa meg a beállításokat.