+421 915 420 295 +421 915 420 295 | H - P 9:00 - 16:00
Facebook Twitter Youtube Instagram
Olcsó spray-k - webáruház
0
Kosár
Košík
0 Ft

Menu

Panaszkezelési eljárás (felelősség a hibákért, jótállás, panaszok)

A jelen panaszszabályzatra a Polgári Törvénykönyv időről időre módosított vonatkozó rendelkezései az irányadóak. szabályzat és a 250. sz. törvény rendelkezései/372/1990. sz. törvénycikk a szabálysértésekről szóló, módosított, a hibákért való felelősségre és az eladott áruk és nyújtott szolgáltatások hibáiért való felelősség alkalmazására vonatkozó rendelkezések.

 1. A termékhibákért az Eladó felel, és a Vevő köteles haladéktalanul reklamációt benyújtani az Eladóhoz az alkalmazandó reklamációs eljárásnak megfelelően. Az eladott termékekre vonatkozó jótállási időt az általános törvény - az adásvétel időpontjában hatályos Polgári Törvénykönyv - határozza meg.
 2. A reklamációk kezelésére az érvényes reklamációs eljárás alkalmazandó. Azzal, hogy a Vevő megrendelést küld az Eladónak, megerősíti, hogy megfelelően tájékoztatták a feltételekről és a reklamáció módjáról.az árukkal kapcsolatban, beleértve a reklamáció benyújtásának helyére vonatkozó információkat, valamint a garanciális javítások elvégzéséről az Art. §250/2007. sz. 372/1990 Coll. a szabálysértésekről szóló, módosított (a továbbiakban: "törvény").
 3. A reklamációs eljárás a Vevő által az Eladótól az Eladó e-kereskedelmi weboldalán, vagy elektronikus levélben, vagy más módon vásárolt termékre vonatkozik.
 4. A Reklamációs eljárás ebben a formában minden kereskedelmi esetre érvényes, kivéve, ha szerződésben más szavatossági feltételekről állapodtak meg.
 5. A Vevő csak olyan termékre vonatkozóan jogosult az Eladótól jótállási igényt érvényesíteni, amely hibás a következőkben a gyártó, a szállító vagy az eladó okozta, a jótállás hatálya alá tartozik és az eladótól vásárolt.
 6. A Vevő köteles a terméket a termék átvételekor megvizsgálni. A termék hibájának felfedezése esetén az ezen ellenőrzés során felfedezett hibák miatt igényt tarthat. A jótállási idő alatt a vevőnek joga van a hiba ingyenes kijavíttatására a terméknek a vásárlást igazoló bizonylattal együtt az eladónak történő bemutatásával.
 7. Ha a termék hibát mutat, a vásárlónak joga van a fogyasztóvédelmi törvény 18. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően reklamációt benyújtani az eladóhoz e-mailben vagy telefonos kapcsolatfelvétel útján.
 8. Az eladónak objektíven bemutatható termékre vonatkozó reklamációs eljárás azon a napon kezdődik, amikor az alábbi feltételek mindegyike teljesül
  1. a fogyasztó a reklamált terméket a Lacnepostreky s.r.o., Brnianska 2343, 911 05 Trenčín, azonosítószám: 51 474 751, címre nyújtotta be,
  2. a vásárlást igazoló bizonylatot - készpénzes nyugtát (számlát) - a reklamált termékkel együtt a fenti címre küldték el.a fogyasztó nevét és címét, vagy telefonos elérhetőségét, a termék hibájának pontos leírását, illetve a termék hibájának keletkezési módját.
 9. A panaszbejelentés mintája a következő címen érhető el:https://www.lacnepostreky.sk/dokumenty/reklamacnyprotokol.pdf/ a fogyasztó kitölti a panaszbejelentést az a-g rovatokban, és a panaszbejelentést e-mailben vagy szlovák postai úton vagy személyesen elküldi az eladónak a fenti címre
 10. A panaszeljárás kezdete egyben a panaszbejelentés időpontja is. A Vevő a reklamált terméket a jelen Reklamációs szabályzatban /8.a./ pont/ meghatározott helyen köteles bemutatni.
 11. A reklamáció fogadására kijelölt helyen az Eladó köteles biztosítani a reklamáció kezelésére jogosult személy jelenlétét a Reklamációs Szabályzat Art. törvény 18. § (3) bekezdésének megfelelően.
 12. A Vevő köteles a termékhibákért való felelősséget az Eladótól indokolatlan késedelem nélkül követelni.
 13. A reklamáció beérkezésének napján az Eladó köteles a Vevőnek írásban, pl. e-mailben vagy írásban dokumentumot kiállítani a reklamáció átvételéről, amelyben az Eladó köteles pontosan megjelölni az áru hibáit az Art. 18. § (5) bekezdésének megfelelően.
 14. ha a fogyasztó panaszt nyújt be, az eladó vagy az általa megbízott alkalmazottja vagy kijelölt személy köteles tájékoztatni a fogyasztót a jogairól valamennyiáltalános szabályozás alapján a fogyasztó döntése alapján, hogy e jogok közül melyiket gyakorolja, köteles a panasz kezelésének módját a 2. § lit. (m) pontban foglaltak szerint haladéktalanul, összetett esetekben legkésőbb a panasz benyújtásától számított 3 munkanapon belül, indokolt esetbenkülönösen olyan esetekben, amikor a termék vagy szolgáltatás állapotának komplex műszaki felmérése szükséges, legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 napon belül. A panaszkezelés módjának meghatározását követően a panaszt haladéktalanul el kell intézni; indokolt esetben a panasz később is elintézhető; a panasz elintézése azonban nem tarthat tovább a panasz benyújtásától számított 30 napnál. A panasz elbírálására rendelkezésre álló határidő lejártát követően a fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől, vagy a terméket új termékre cserélni.
 15. A vevő nem tart igényt a jótállásra olyan hibák tekintetében, amelyekről az eladó a szerződés megkötésekor értesítette.
 16. A vevőnek a jótállás eladó általi elismerésére vonatkozó joga megszűnik
  1. a fizetési bizonylat bemutatásának elmulasztása (javasoljuk, hogy a vevő biztosítsa és őrizze meg a bizonylat másolatát), a szállítólevél
  2. a termék jótállási idejének lejárta,
  3. a terméknek a vevő által okozott mechanikai sérülése,
  4. a terméknek a természetes környezetnek nem megfelelő körülmények között történő használata,
  5. a termék nem megfelelő kezelése, üzemeltetése vagy elhanyagolása,
  6. a termék túlterhelésből, helytelen kezelésből vagy a megadott feltételekkel ellentétes használatból eredő károsodása.a Szlovák Köztársaságban hatályos dokumentáció, általános elvek, műszaki szabványok vagy biztonsági előírások,
  7. a termék elkerülhetetlen vagy előre nem látható események által okozott károk,
  8. a termék véletlen károsodása és véletlen romlása, egyéb szakszerűtlen beavatkozás, sérülés, a termék károsodásavagy légköri elektromosság vagy egyéb vis maior, a termékbe való illetéktelen beavatkozás.
 17. Az Eladó köteles a reklamációt kezelni és a reklamációs eljárást az alábbi módok valamelyikén megszüntetni
  1. a javított termék átadásával,
  2. a termék kicserélésével,
  3. a termék vételárának visszatérítésével,
  4. a termék árából ésszerű árengedmény fizetése,
  5. az Eladó által meghatározott teljesítés átvételére vonatkozó írásbeli felhívással,
  6. a termékre vonatkozó reklamáció indokolással ellátott elutasításával.
 18. Az Eladó köteles a reklamáció rendezéséről legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül írásbeli dokumentumot kiállítani a Vevő részére.
 19. A jótállási idő az eladott árukra és az egyedi gyártású árukra az adásvételi szerződés megkötésétől számított 24 hónap. Használt áruk esetében a jótállási idő 12 hónap. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely alatt a vevő az árut az áru garanciális javítása miatt nem használhatta.
 20. Javítható hiba esetén a reklamációt a következőképpen kezeljük
  1. az eladó gondoskodik a hiba kijavításáról, vagy,
  2. az eladó a hibás terméket a kifogásolt termékkel azonos új termékkel cseréli ki.
 21. Nem kijavítható hiba, vagy többször ismétlődően ismétlődő, kijavítható hiba, vagy több különbözőamelyek megakadályozzák, hogy a terméket úgy lehessen megfelelően használni, mintha az hibátlan lenne, az Eladó köteles a reklamációt elbírálni:
  1. a. az adásvételi szerződéstől való elállással, vagy a vevő kérésére a terméknek egy másik, azonos vagy jobb műszaki jellemzőkkel rendelkező funkcionális termékkel való kicserélésével; vagy
  2. b. amennyiben az Eladó nem tudja a terméket mással kicserélni, az Eladó a reklamációt a hibás termékre vonatkozó jóváírás kiállításával rendezi.
 22. A reklamáció szempontjából ugyanazon javítható hiba több mint kétszeri előfordulása és kijavítása ugyanazon javítható hiba ismételt előfordulásának minősül.
 23. A reklamáció szempontjából több mint két különböző kijavítható hiba előfordulása és kijavítása többszörösen ismétlődő, ismétlődő, ismétlődő, ismétlődő hibának minősül.
 24. Ha az eladó a reklamációs eljárást a reklamáció jogszerű elutasításaként megszünteti, de a termék hibája a fogyasztó véleménye szerintfennáll, és nem került kijavításra, a vevő élhet a termékhiba bírósági úton történő kijavításának jogával.
 25. A jótállás nem terjed ki a termékbe történő szakszerűtlen beavatkozásra vagy a használati utasításban meghatározott eljárás elmulasztására - olyan termékek esetében, amelyek esetében az ilyen eljárás a termék jellegéből adódóan feltételezhető.
 26. Utasítás a fogyasztónak: (1) Ha a hiba orvosolható, a vevőnek joga van ahhoz, hogy a hibát térítésmentesen, időben és megfelelő módon kijavíttassa. Az eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül elhárítani. (2) A vevő a hiba elhárítása helyett követelheti a termék kicserélését, vagy ha a hiba csak a termék egy részét érinti, az eladó kötelesa termék egy részét, ha ez nem jár az eladó számára a termék árához vagy a hiba súlyosságához képest aránytalan költséggel. (3) Az eladó a hiba elhárítása helyett mindig kicserélheti a hibás terméket egy hibátlanra, ha ez a vevőnek nem okoz súlyos kellemetlenséget. (4) Ha olyan hiba áll fenn, amely nem orvosolható, és amely megakadályozza a termék hibátlan termékként való megfelelő használatát, a vevőnek joga van a termék kicserélésére vagy a szerződéstől való elállásra. Ugyanezek a jogok illetik meg a vevőt, ha a hiba orvosolható hiba, de ha a vevőa vevő a terméket a javítást követően a hiba megismétlődése vagy a hibák nagyobb száma miatt nem tudja megfelelően használni. (5) Egyéb nem javítható hiba esetén a vevő jogosult a termék árából ésszerű árengedményre.

Alternatív peren kívüli vitarendezés

 1. A fogyasztónak jogában áll jogorvoslati kérelemmel fordulni az eladóhoz, e-mailben a kontakt@lacnepostreky.sk címen vagy írásban a Lacnepostreky s. r. o. címre, Malokrasňanská 10137/8, 831 54 Bratislava, ID No. 51 474 751, ha nem elégedett azzal, ahogyan az eladó a panaszát kezelte, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette a jogait. Ha az Eladó nemleges választ ad erre a kérelemre, vagy a kérelem elküldésétől számított 30 napon belül nem válaszol, a fogyasztónak joga van alternatív vitarendezési eljárás kezdeményezésére irányuló javaslatot benyújtani egy alternatív vitarendezési szervezethez (a továbbiakban: AVR szervezet) a 391/2015 sz. törvény alapján.z. Az AVR-szervezetek a 391/2015. sz. törvény 3. §-a szerinti hatóságok és felhatalmazott jogi személyek. A fogyasztó a 391/2015. sz. törvény 12. §-a szerint meghatározott módon nyújthat be javaslatot.
 2. A fogyasztó panaszt nyújthat be a https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov oldalon online felsorolt alternatív vitarendezési szervezetekhez RSO-khoz is.
 3. Az alternatív vitarendezést csak fogyasztó - olyan természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötése és teljesítése során nem üzleti, foglalkoztatási vagy szakmai tevékenysége keretében jár el - veheti igénybe. Az alternatív vitarendezés csak a fogyasztó és az eladó közötti, fogyasztói szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos vitára vonatkozik.

Az alternatív vitarendezés csak a távollevők között kötött szerződésekre alkalmazandó. Az alternatív vitarendezés nem alkalmazható azokra a vitákra, amelyekben a vita értéke nem haladja meg a 20 eurót. Az alternatív vitarendezési szervezet az alternatív vitarendezés kezdeményezéséért a fogyasztótól legfeljebb 5 EUR (HÉA-t is tartalmazó) díj megfizetését kérheti.

Pozsony, 20.12.2022

1. számú melléklet

A panaszbejelentési jegyzőkönyv letölthető itt>>

Sütiket használunk

Webáruházunk sütiket használ, amelyek elengedhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen kívül anonim elemzési célokra is használunk sütiket, hogy jobban megértsük az Ön preferenciáit és javítsuk szolgáltatásainkat. Ha nem ért egyet ezeknek a sütiknek a használatával, akkor elutasíthatja azokat. Az Ön döntése nem befolyásolja a webáruház alapvető működését.

Részletek megtekintése